Algeria


1970 Tour Algeria. Camping at Bou-sada on the edge of the Sahara

1970 - Tour of Algeria (Manager)
1970 - Tour of Annaba (Manager)